سرفصل فلش کارت ها

مجموعه انگلیسی به فارسی

زبان پایه هفتم

335 فلش کارت

زبان پایه هشتم

301 فلش کارت

زبان پایه نهم

305 فلش کارت

زبان پایه دهم

133 فلش کارت

زبان پایه یازدهم

468 فلش کارت

زبان پایه دوازدهم

349 فلش کارت

زبان پیش دانشگاهی​

267 فلش کارت​

بانک واژگان کنکور​

1249 فلش کارت

بانک واژگان کنکور تخصصی زبان​

578 فلش کارت

۵۰۴ تافل​

504 فلش کارت

۱۱۰۰ تافل

920 فلش کارت

واژگان ضروری تافل​

445 فلش کارت

واژگان ضروری آیلتس

599 فلش کارت​

GMAT

181 فلش کارت

Top Notch Fundamentals A

275 فلش کارت

Top Notch Fundamentals B​

304 فلش کارت

Top Notch 1A​

455 فلش کارت

Top Notch 1B

384 فلش کارت

Top Notch 2A

339 فلش کارت

Top Notch 2B

351 فلش کارت

Top Notch 3A​

333 فلش کارت

Top Notch 3B​

356 فلش کارت

American English File 1​

1206 فلش کارت

American English File 2​

1005 فلش کارت

American English File 3​

972 فلش کارت

American English File 4​

1402 فلش کارت

American English File 5​

1061 فلش کارت

4000 Essential Words (1)​

597 فلش کارت

4000 Essential Words (2)

591 فلش کارت

4000 Essential Words (3)​

597 فلش کارت

4000 Essential Words (4)

592 فلش کارت

4000 Essential Words (5)

586 فلش کارت

4000 Essential Words (6)

586 فلش کارت

Interchange Intro

804 فلش کارت

Interchange 1

842 فلش کارت

Interchange 2

816 فلش کارت

Interchange 3​

779 فلش کارت

فور کرنرز 1

582 فلش کارت

فور کرنرز 2

445 فلش کارت

فور کرنرز 3

324 فلش کارت

فور کرنرز 4

335 فلش کارت

زبان تخصصی مهندسی مکانیک

383 فلش کارت

اصطلاحات مکانیک

1522 فلش کارت

IT And Computer

516 فلش کارت

مهندسی کامپیوتر و IT

1118 فلش کارت

زبان تخصصی حسابداری

2268 فلش کارت

اصطلاحات حسابداری

999 فلش کارت

پزشکی کاربردی​

139 فلش کارت

اصطلاحات مکانیک

1522 فلش کارت

IT And Computer

516 فلش کارت

مهندسی کامپیوتر و IT

1118 فلش کارت

زبان تخصصی حسابداری

2268 فلش کارت

اصطلاحات حسابداری

999 فلش کارت

پزشکی کاربردی​

139 فلش کارت

هندسه

37 فلش کارت

نقشه کشی و طراحی و گرافیک

205 فلش کارت

ستاره شناسی

85 فلش کارت

علوم تربیتی (1و2)روانشناسی(2)

534 فلش کارت

زبان تخصصی حقوق

990 فلش کارت

زبان تخصصی فیزیک

265 فلش کارت

زبان تخصصیMBA

1295 فلش کارت

زبان تخصصی برق

781 فلش کارت

زبان تخصصی عمران(1)

1065 فلش کارت

زبان تخصصی عمران (2)

392 فلش کارت

و هزاران فلش کارت دیگر در زبان های مختلف دیگر