سرفصل فلش کارت ها

مجموعه انگلیسی به فارسی

زبان پایه هفتم

۳۳۵ فلش کارت

زبان پایه هشتم

۳۰۱ فلش کارت

زبان پایه نهم

۳۰۵ فلش کارت

زبان پایه دهم

۱۳۳ فلش کارت

زبان پایه یازدهم

۴۶۸ فلش کارت

زبان پایه دوازدهم

۳۴۹ فلش کارت

زبان پیش دانشگاهی​

۲۶۷ فلش کارت​

بانک واژگان کنکور​

۱۲۴۹ فلش کارت

بانک واژگان کنکور تخصصی زبان​

۵۷۸ فلش کارت

۵۰۴ تافل​

۵۰۴ فلش کارت

۱۱۰۰ تافل

۹۲۰ فلش کارت

واژگان ضروری تافل​

۴۴۵ فلش کارت

واژگان ضروری آیلتس

۵۹۹ فلش کارت​

GMAT

181 فلش کارت

Top Notch Fundamentals A

275 فلش کارت

Top Notch Fundamentals B​

۳۰۴ فلش کارت

Top Notch 1A​

۴۵۵ فلش کارت

Top Notch 1B

384 فلش کارت

Top Notch 2A

339 فلش کارت

Top Notch 2B

351 فلش کارت

Top Notch 3A​

۳۳۳ فلش کارت

Top Notch 3B​

۳۵۶ فلش کارت

American English File 1​

۱۲۰۶ فلش کارت

American English File 2​

۱۰۰۵ فلش کارت

American English File 3​

۹۷۲ فلش کارت

American English File 4​

۱۴۰۲ فلش کارت

American English File 5​

۱۰۶۱ فلش کارت

۴۰۰۰ Essential Words (1)​

۵۹۷ فلش کارت

۴۰۰۰ Essential Words (2)

591 فلش کارت

۴۰۰۰ Essential Words (3)​

۵۹۷ فلش کارت

۴۰۰۰ Essential Words (4)

592 فلش کارت

۴۰۰۰ Essential Words (5)

586 فلش کارت

۴۰۰۰ Essential Words (6)

586 فلش کارت

Interchange Intro

804 فلش کارت

Interchange 1

842 فلش کارت

Interchange 2

816 فلش کارت

Interchange 3​

۷۷۹ فلش کارت

فور کرنرز ۱

۵۸۲ فلش کارت

فور کرنرز ۲

۴۴۵ فلش کارت

فور کرنرز ۳

۳۲۴ فلش کارت

فور کرنرز ۴

۳۳۵ فلش کارت

زبان تخصصی مهندسی مکانیک

۳۸۳ فلش کارت

اصطلاحات مکانیک

۱۵۲۲ فلش کارت

IT And Computer

516 فلش کارت

مهندسی کامپیوتر و IT

1118 فلش کارت

زبان تخصصی حسابداری

۲۲۶۸ فلش کارت

اصطلاحات حسابداری

۹۹۹ فلش کارت

پزشکی کاربردی​

۱۳۹ فلش کارت

اصطلاحات مکانیک

۱۵۲۲ فلش کارت

IT And Computer

516 فلش کارت

مهندسی کامپیوتر و IT

1118 فلش کارت

زبان تخصصی حسابداری

۲۲۶۸ فلش کارت

اصطلاحات حسابداری

۹۹۹ فلش کارت

پزشکی کاربردی​

۱۳۹ فلش کارت

هندسه

۳۷ فلش کارت

نقشه کشی و طراحی و گرافیک

۲۰۵ فلش کارت

ستاره شناسی

۸۵ فلش کارت

علوم تربیتی (۱و۲)روانشناسی(۲)

۵۳۴ فلش کارت

زبان تخصصی حقوق

۹۹۰ فلش کارت

زبان تخصصی فیزیک

۲۶۵ فلش کارت

زبان تخصصیMBA

1295 فلش کارت

زبان تخصصی برق

۷۸۱ فلش کارت

زبان تخصصی عمران(۱)

۱۰۶۵ فلش کارت

زبان تخصصی عمران (۲)

۳۹۲ فلش کارت

و هزاران فلش کارت دیگر در زبان های مختلف دیگر