سرفصل فلش کارت ها

مجموعه انگلیسی به فارسی

زبان پایه هفتم
۳۳۵ فلش کارت
زبان پایه هشتم
۳۰۱ فلش کارت
زبان پایه نهم
۳۰۵ فلش کارت
زبان پایه دهم
۱۳۳ فلش کارت
زبان پایه یازدهم
۴۶۸ فلش کارت
زبان پایه دوازدهم
۳۴۹ فلش کارت
زبان پیش دانشگاهی
۲۶۷ فلش کارت
بانک واژگان کنکور
۱۲۴۹ فلش کارت
بانک واژگان کنکور تخصصی زبان
۵۷۸ فلش کارت
۵۰۴ تافل
۵۰۴ فلش کارت
۱۱۰۰ تافل
۹۲۰ فلش کارت
واژگان ضروری تافل
۴۴۵ فلش کارت
واژگان ضروری آیلتس
۵۹۹ فلش کارت
GMAT
۱۸۱ فلش کارت
Top Notch Fundamentals A
۲۷۵ فلش کارت
Top Notch Fundamentals B
۳۰۴ فلش کارت
Top Notch 1A
۴۵۵ فلش کارت
Top Notch 1B
۳۸۴ فلش کارت
Top Notch 2A
۳۳۹ فلش کارت
Top Notch 2B
۳۵۱ فلش کارت
Top Notch 3A
۳۳۳ فلش کارت
Top Notch 3B
۳۵۶ فلش کارت
American English File 1
۱۲۰۶ فلش کارت
American English File 2
۱۰۰۵ فلش کارت
American English File 3
۹۷۲ فلش کارت
American English File 4
۱۴۰۲ فلش کارت
American English File 5
۱۰۶۱ فلش کارت
۴۰۰۰ Essential Words (1)
۵۹۷ فلش کارت
۴۰۰۰ Essential Words (2)
۵۹۱ فلش کارت
۴۰۰۰ Essential Words (3)
۵۹۷ فلش کارت
۴۰۰۰ Essential Words (4)
۵۹۲ فلش کارت
۴۰۰۰ Essential Words (5)
۵۸۶ فلش کارت
۴۰۰۰ Essential Words (6)
۵۸۸ فلش کارت
Interchange Intro
۸۰۴ فلش کارت
Interchange 1
۸۴۲ فلش کارت
Interchange 2
۸۱۶ فلش کارت
Interchange 3
۷۷۹ فلش کارت
فور کرنرز ۱
۵۸۲ فلش کارت
فور کرنرز ۲
۴۴۵ فلش کارت
فور کرنرز ۳
۳۲۴ فلش کارت
فور کرنرز ۴
۳۳۵ فلش کارت
زبان تخصصی مهندسی مکانیک
۳۸۳ فلش کارت
اصطلاحات مکانیک
۱۵۲۲ فلش کارت
IT And Computer
۵۱۶ فلش کارت
مهندسی کامپیوتر و IT
۱۱۱۸ فلش کارت
زبان تخصصی حسابداری
۲۲۶۸ فلش کارت
اصطلاحات حسابداری
۹۹۹ فلش کارت
پزشکی کاربردی
۱۳۹ فلش کارت
هندسه
۳۷ فلش کارت
نقشه کشی و طراحی و گرافیک
۲۰۵ فلش کارت
ستاره شناسی
۸۵ فلش کارت
علوم تربیتی (۱و۲)روانشناسی(۲)
۵۳۴ فلش کارت
زبان تخصصی حقوق
۹۹۰ فلش کارت
زبان تخصصی فیزیک
۲۶۵ فلش کارت
زبان تخصصیMBA
۱۲۹۵ فلش کارت
زبان تخصصی برق
۷۸۱ فلش کارت
زبان تخصصی عمران(۱)
۱۰۶۵ فلش کارت
زبان تخصصی عمران (۲)
۳۹۲ فلش کارت

و هزاران فلش کارت دیگر در زبان های مختلف دیگر