شماره یک 

نام همکار : سایت عمران مشاوره

کد همکار : ۳۵۱۲

سایت : http://omranmoshavere.ir

صفحه خرید : http://omranmoshavere.ir/buyusercodeforb15

فلش کارت های همکار : کنکور ارشد عمران .


شماره دو 

نام همکار : سایت تک وو (TechWo)

کد همکار : ۳۵۱۳

سایت : http://techwo.ir

صفحه خرید : http://techwo.ir/?p=3544

فلش کارت های همکار : ندارد


شماره سه

نام همکار : آموزشگاه زبان انگلیسی ELA

کد همکار : ۳۵۳۵

سایت : http://elacademy.ir

صفحه خرید : http://elacademy.ir

فلش کارت های همکار : ندارد


در صورتی که از همکاران فوق کد کاربری B15 را خریداری نمایید در صورت دریافت فلش کارت های B15 می توانید فلش کارت های همکار را نیز دریافت نمایید.